Czech English

Konzultant pro kvalitativní výzkum

Společnost Člověk v tísni realizuje projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti, s cílem podpořit demokratizační procesy v zemích procházejících transformací či podpořit aktivní skupiny obyvatel usilující o změnu v zemích s autoritářským režimem. Zajímá nás, jaké externí faktory byly klíčové ve vývoji české občanské společnosti, konkrétně ve vývoji nevládních organizací v posledních 25 letech. Co pomohlo českým NNO dostat se na stávající úroveň? Na základě výsledků studie chceme zefektivnit projekty zaměřené na rozvoj občanské společnosti v zemích, kde ČvT pracuje.

Cílem studie je 1) identifikovat hlavní hybatele a příčiny, které podpořily rozvoj občanské společnosti, konkrétně nevládních organizací (NNO) v České republice, jejich udržitelnost a etablování se ve společnosti (včetně schopnosti oslovit/angažovat širokou veřejnost). Studie se zaměří primárně na dopad strategií/nástrojů využívaných k podpoře NNO (viz výčet níže). 2) analyzovat možnosti využití jednotlivých strategií/nástrojů podpory NNO (kontext klíčový pro jejich fungování, dopad, silné slabé stránky, rizika, nutné předpoklady atd.) a vytvořit doporučení ohledně jejich užívání v zemích procházejících demokratickou transformací. Řešitel studie – navrhne metodologii výzkumu a ve spolupráci s ČvT ji finalizuje – provede výzkum v Česku (v Praze i v regionech) – zpracuje závěrečnou zprávu z výzkumu Očekávané výstupy: 1) metodologie výzkumu (navržená konzultantem a finalizovaná ve spolupráci s ČvT) 2) závěrečná zpráva z výzkumu obsahující – analýzu hlavních faktorů, jež za posledních 25 let podpořily vývoj českých NNO, jejich etablování se ve společnosti (včetně schopnosti oslovit/angažovat širokou veřejnost), včetně specifik pro NNO působící v centru vs. v regionech – analýzu dopadu následujících externích faktorů/způsobů podpory a také inovativních přístupů osvojených si NNO najejich rozvoj v ČR (výčet není úplný):
 • Způsoby podpory
 • Způsob financování 
 • Grantové příležitosti
 • Blokové granty
 • Externí kontroly a audity
 • Vztahy s donory (požadavky ze strany donorů i možnost vyjednávat s donory o prioritách/způsobech poskytování financí atd.)
 • Způsob cílení podpory ze strany donorů (způsob určení cílové skupiny)
 • Rozvoj kapacit a výměna zkušeností
 • Školení zaměřená na zvyšování sektorových kapacit
 • Školení zaměřená na zvyšování managerských kapacit
 • Podpora NNO v oblasti fundraisingu, marketingu, PR
 • Podpora v networkingu
 • Stáže (včetně přítomnosti např. zahraničních expertů v dané NNO za účelem zvyšování institucionálních kapacit)
 • Soutěže
 • Propojení se ziskovým sektorem
 • Spolupráce s akademickou sférou
 • Kontext a vlastní přístupy NNO
 • Právní rámec určující podmínky práce NNO
 • Spolupráce a vztah s veřejností 
 • Společenská poptávka po činnosti NNO
 • Obraz NNO ve společnosti, mediální obraz NNO a potřeba s nimi aktivně pracovat
 • Dobrovolnictví
 • Privátní fundraising
 • Poskytování placených služeb 
 • Spolupráce v rámci neziskového sektoru
 • Spolupráce a síťování s neziskovým sektorem v českém prostředí
 • Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních sítích
 • Spolupráce/koordinace NNO se státem/místními samosprávami
 • Lobbování za lepší právní rámec pro daný sektor i pro činnost NNO
– podrobná doporučení specifikující užívání jednotlivých nástrojů uvedených výše (dopad, silné slabé stránky, rizika, nutné předpoklady a kontext atd.) Časový rámec Předpokládáme, že studie bude realizována v období květen-červenec 2014, bude-li to však vzhledem k finální metodologii nutné, je možné časový rámec upravit. Uzavření smlouvy – 10. květen Finalizovaná metodologie výzkumu – 31. květen Závěrečná zpráva schválená ČvT – 31. červenec Požadavky na řešitele – zkušenost s kompletním provedením sociálního výzkumu z relevantní oblasti a s použitím kvalitativní metodologie podložená referencemi a/nebo příklady výzkumných zpráv Zájemce prosíme zaslat – CV s referencemi – Nástin metodologie navrhované pro provedení dané studie včetně rámcové ceny – Příklad(y) výzkumných zpráv z relevantní oblasti prokazující zkušenost zájemce na email: sarka.zahradnikova@clovekvtisni.cz do 27. dubna 2014

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace