Czech English

Struktura ZRS ČR

Rok 2007 byl významným rokem, co se týče zlepšení efektivity a sjednocení českého systému ZRS. Usnesením vlády č. 1070 ze dne 19. září 2007 byla schválena transformace systému ZRS s cílem sjednotit odpovědnost a pravomoci v oblasti ZRS postupným převodem většiny projektů do gesce MZV. Proces transformace byl dokončen nabytím účinnosti zákona č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Zákon vstoupil v platnost 1. července 2010. Jedná se o důležitou zákonnou normu upravující poskytování ZRS ČR. Obsahem zákona je vymezení základních pojmů včetně principů, cílů a forem ZRS, postavení a působnost orgánů státní správy a stanovení pravidel pro poskytování ZRS.

Systém ZRS ČR po transformaci

Od roku 2010 spravuje MZV ČR všechny projekty kromě trvalých a dočasných výjimek jako jsou stipendia, zdravotní péče o zahraniční studenty a případné další oblasti, které vzhledem k jejich specifické povaze MZV deleguje na jiné resorty (školství, zdravotnictví, vnitro)

Dalším bodem transformace je sjednocení rozpočtu ZRS a jeho zahrnutí do rozpočtové kapitoly MZV. Doposud byly prostředky na ZRS zahrnuty v kapitole všeobecná pokladní správa, která je určena pro náhlé nepředvídatelné výdaje, což je v rozporu se systémovým a dlouhodobým plánováním poskytování ZRS.

V rámci transformace byla v roce 2008 zřízena Rada pro ZRS, kde jsou zastoupena resortní ministerstva. Rada nahrazuje dosavadní meziresortní koordinační porady a tím zachovává strategické a expertní role resortních ministerstev. Jednání Rady se účastní i zástupci občanské společnosti (FoRS a Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci) a Asociace krajů. Rada by měla být také nástrojem pro posilování koherence ostatních politik s politikou ZRS tak, aby např. obchodní politika nepodkopávala výsledky rozvojové politiky. Tento účel však zatím Rada příliš neplní.

Významným prvkem procesu transformace je oddělení koncepční a implementační funkce zřízením nové organizační složky státu České rozvojové agentury (ČRA), která nahradila Rozvojové středisko. ČRA vznikla k 1.1.2008 a má na starosti všechny implementační funkce spojené s realizací projektů ZRS v gesci MZV. Součástí nového systému jsou rovněž zastupitelské úřady v partnerských zemích, které zajišťují přímý kontakt s lokálními partnery.

V květnu 2010 vláda schválila novou Koncepci ZRS ČR na období 2010 až 2017, která určuje nové prioritní země pro rozvojovou spolupráci. Pro současné programové země začaly být vypracovávány programy spolupráce na uvedené období. MZV současně každý rok předkládá vládě roční plán ZRS a informace o ZRS za uplynulý rok (k nalezení zde). Stínové zprávy, které každoročně hodnotí ZRS ČR a které vydává FoRS od roku 2008, jsou k nalezení zde.

Institucionální zaštítění ZRS ČR po transformaci

Usnesení vlády ČR ze dne 20.11.2015 č. 948 ke Střednědobé vizi posilování kapacit České rozvojové agentury v kontextu dokončení transformace systému zahraniční rozvojové spolupráce k nalezení zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace