Czech English

Členské a pozorovatelské organizace

Členem FoRS se mohou stát všechny nezávislé nevládní neziskové organizace a instituce z akademické sféry, které působí v rozvojové a humanitární oblasti. Organizace přistupují k FoRS nejprve se statusem pozorovatele, poté se mohou stát členy.

Členové FoRS

ADRA

Země působnosti
Česká republika + cca 130 zemí v zahraničí (např. Bangladéš, Libanon, Nepál, Etiopie, Keňa, Ukrajina)

Sektory působnosti
Humanitární pomoc lidem v nouzi, vzdělávání, přístřeší, hygiena

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 130 zemích světa. V České republice pracuje od roku 1992. ADRA poskytuje okamžitou humanitární pomoc v zahraničí při mimořádných událostech (povodně, zemětřesení, válečné konflikty apod.). Zároveň realizuje dlouhodobé rozvojové projekty s cílem poskytnout lidem žijícím v chudobě a ve špatných životních podmínkách takovou podporu, aby dokázali vzít život do vlastních rukou. V rámci lidskoprávních projektů podporuje rozvoj občanské společnosti v zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Webové stránky

Arnika

Země působnosti
Arménie, Bosna a Hercegovina, Česká Republika, Thajsko, Ukrajina, Indonésie, Gruzie, Moldavsko, Kazachstán 

Sektory působnosti
Státní správa a občanská společnost, ochrana životního prostředí, mitigace a adaptace na klimatickou změnu, ochrana před toxickým znečištěním, podpora a rozvoj občanské vědy.

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Webové stránky

ARPOK

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

ARPOK je vzdělávací organizace, která se od roku 2004 věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání a výuce o aktuálních tématech dnešního světa (např. odpovědná spotřeba, stereotypy a předsudky, migrace, chudoba, klimatické změny). ARPOK přináší do škol globální rozvojové vzdělávání a pomáhá učitelům otevřeně mluvit se svými žáky o aktuálních tématech dnešního světa. Pořádá rozvojové večery a informuje tak o těchto tématech i veřejnost. Svými aktivitami podporuje otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe. Webové stránky

Burma Center Prague

Země působnosti Barma

Sektory působnosti Podpora demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě v exilu

Barmské centrum Praha chce navázat na tradici přátelství mezi lidmi Barmy a České a Slovenské republiky. Posláním BCP je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu tím, že analyzuje dění v Barmě a informuje a zapojuje evropskou veřejnost, vytváří most a sítě mezi Evropou a Barmou, zajišťuje potřebné služby Barmáncům, zejména vzdělávání a pomoc uprchlíkům pro integraci, a podporuje posílení dovedností Barmánců a jejich aktivní účast při transformaci Barmy. BCP pokládá za nutné zdůrazňovat význam otázky lidských práv v Barmě a zajistit lidem základní věci, jako jsou vzdělání, zdravotní péče a právní jistota. Webové stránky

CARE Česká republika

Země působnosti Česká republika + cca 20 zemí (např. Burundi, Uganda, Bangladéš, Nepál, Sýrie, Srbsko, Česká republika)

Sektory působnosti Odstraňování chudoby ve světě, podpora ženských práv, vzdělávání, zdravotnictví, státní správa a občanská zodpovědnost

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Již 75 let podporuje lidskou důstojnost a okamžitě reaguje na krize a humanitární katastrofy. Pomáhá lidem ohroženým hladem, chudobou, ozbrojenými konflikty a klimatickými změnami. Realizuje i dlouhodobé rozvojové programy, jež vedou k soběstačnosti místních komunit. Zaměřuje se především na ženy a dívky. Jejich rozvoj považuje za cestu k míru, vyššímu vzdělání rodin a celkové prosperitě širších komunit. Webové stránky

Česká evaluační společnost

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Evaluace veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů

Česká evaluační společnost (ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu. ČES podporuje budování a rozvoj evaluačních kapacit v České republice, zvyšuje povědomí o ověřených evaluačních postupech a metodikách, a zvyšuje společenskou prestiž evaluací jako nástroje pro ověřování a zvyšování efektivnosti programů, projektů a politik. Webové stránky

Charita Česká republika

Země působnosti Česká republika + cca 15 zemí v zahraničí (např. Gruzie, Kosovo, Moldavsko, Zambie)

Sektory působnosti Humanitární pomoc, podpora živobytí, zemědělství či obnova zdrojů obživy, sociální práce, zdravotní péče,  vzdělávání

Charita Česká Republika se zabývá humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací. V jednotlivých zemích se věnuje hlavně zdravotnictví, sociální práci, zemědělství a zajištění zdrojů pitné vody, podporuje vzdělávání, rozvoj drobného podnikání i občanské společnosti. Dbá na ochranu životního prostředí a dodržování lidských práv, soustředí se na strategický a udržitelný rozvoj. Humanitární pomoc Charita poskytuje hlavně lidem, kteří přišli ve válečném konfliktu nebo po přírodní katastrofě o domov, hrozí jim hlad, epidemie, nemají dostupnou lékařskou péči a podobně. Charita vede také projekty globálního rozvojového vzdělávání. Webové stránky

Člověk v tísni

Země působnosti Česká republika + cca 40 zemí v zahraničí (např. Turecko, Ukrajina, Gruzie, Irák, Nepál, Zambie, Etiopie, Venezuela, Ekvádor, Libye, Rusko)

Sektory působnosti Ochrana životního prostředí, humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, podpora lidských práv, programy sociální integrace, globální rozvojové vzdělání a osvěta

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích. Zároveň se zaměřuje na dlouhodobou pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. Za dvacet pět let činnosti realizovala společnost Člověk v tísni humanitární a rozvojovou pomoc ve více než 40 zemích. Webové stránky

Development Worldwide

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Vzdělávání, poradenské a konzultační služby, podpora komunikace českých expertů s partnery v rozvojových zemích

Development Worldwide vede rozvojovou výchovu a vzdělávání odborné veřejnosti zvyšováním povědomí pomocí seminářů, tréninků, konferencí a publikační činnosti. Rozvíjí lidské zdroje v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce prostřednictvím vzdělávání expertů a studentů. Dále poskytuje poradenské a konzultační služby pro státní i nestátní sektor v České republice i pro partnerské instituce v zahraničí. Development Worldwide podporuje a usnadňuje kontakty českých expertů s partnery v rozvojových zemích a v zahraničních rozvojových institucích. Webové stránky

Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Země působnosti Více než 25 zemí (např. Česká republika, Libanon, Mauritánie, Kambodža, Bangladéš)

Sektory působnosti Humanitární pomoc v ČR (lidé v nepříznivých životních situacích), rozvojová spolupráce v zahraničí , globální rozvojové vzdělávání, zdravotnictví

Středisko humanitární a rozvojové spolupráce poskytuje humanitární pomoc v České republice a organizuje rozvojovou spolupráci v zahraničí. Školí dobrovolníky pro práci u nás i ve světě, vzdělává veřejnost. Práce Diakonie v různých zemích se týká přímo nebo nepřímo také dětí a mladých lidí. Diakonie podporuje ženy v Etiopii a Zambii, aby dokázaly uživit sebe i své děti a nebyly závislé na cizí pomoci. Poskytuje také pomoc uprchlíkům a přispívá k soběstačnosti farmářů v rozvojových zemích. Webové stránky

Fairtrade Česko a Slovensko

Země působnosti Česká republika a Slovensko

Sektory působnosti Podpora a propagace certifikační značky Fairtrade

Fairtrade Česko a Slovensko je nevládní nezisková organizace, která sdružuje subjekty zabývající se podporou myšlenky fair trade, tedy spravedlivého obchodu. Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, respektu a transparentnosti, jehož cílem je dosažení větší spravedlnosti v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky drobným zemědělcům a dalším pracujícím v zemích globálního Jihu a chrání jejich práva a svobody. Fairtrade Česko a Slovensko rozvíjí trh s fairtradovými výrobky v Česku a na Slovensku, informuje veřejnost o fair trade, buduje důvěru ve fair trade, a reprezentuje hnutí spravedlivého obchodu v ČR a na Slovensku. Webové stránky

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Země působnosti Česká republika + partnerské země v Evropě, Asii, Latinské Americe, kam mohou dobrovolníci

Sektory působnosti Mezinárodní dobrovolnictví a mezikulturní vzdělávání

INEX je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Vytváří příležitosti k aktivnímu zapojení do společnosti a k získávání vědomostí, zkušeností a postojů užitečných pro osobní, občanský i profesní život. Prostřednictvím workcampů zprostředkovává lidem možnosti se účastnit různorodých projektů, které jim pomohou v jejich cestě životem. Webové stránky

NaZemi

Země působnosti Česká republika + vysílání expertů z NaZemi do Asie a Latinské Ameriky monitorovat globální témata

Sektory působnosti Obhajoba důstojných pracovních podmínek, globální rozvojové vzdělávání a osvěta, ochrana životního prostřední, fairtrade

NaZemi se zaměřuje na propojenost našeho spotřebního chování s problémy v tzv. rozvojových zemích a motivuje jednotlivce, firmy i státy přijmout za tyto problémy odpovědnost. Prosazuje odpovědnost firem, protože firmy mají možnost ovlivnit pracovní podmínky tak, aby lidé v zemích globálního Jihu mohli žít a pracovat v důstojných podmínkách. NaZemi podporuje fair trade a umožňuje tím pěstitelům a pěstitelkám v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky zlepšovat jejich životní podmínky. Propaguje globální vzdělávání přispívající k pochopení souvislostí mezi vlastním životem a životem lidí v jiných částech světa. Webové stránky

Nesehnutí

Země působnosti Arménie, Česká republika, Filipíny, Ukraina

Sektory působnosti Životní prostředí, lidská práva, práva zvířat

NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – jako sociálně-ekologická nevládní organizace pracuje na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit. Cílem všech aktivit hnutí je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je možná a musí vycházet především zdola. Proto podporuje angažované lidi, kteří se zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedílnou součást své svobody. NeSehnutí funguje nezávisle na stranických a ekonomických zájmech a výhradně násilnými prostředky. Webové stránky

Salesiánská asociace Dona Boska

Země působnosti Dem. rep. Kongo, JAR, Lesotho, Etiopie, Zambie, Svazijsko, Súdán, Zimbabwe, Bulharsko, Anglie, Německo, Slovensko, Česká republika, Mexiko, Indie

Sektory působnosti Vzdělávání v ČR a zahraničí, terénní práce s mládeží v ČR

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) vznikla v roce 2005 s cílem pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Hlavní náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou pak vysláni do salesiánských středisek v ČR i v zahraničí, kde poskytují dětem a mladým lidem smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku. SADBA tak skrze tyto dobrovolníky pomáhá nejen těmto dětem, ale i dobrovolníkům samotným v jejich osobním rozvoji a společnosti, ve které dobrovolníci působí při výkonu své dobrovolné služby, a také po jejím ukončení. Mezi další aktivity SADBA patří evropské aktivity pro mládež, osvěta a další misijní projekty. Webové stránky

SIRIRI

Země působnosti Středoafrická republika

Sektory působnosti Vzdělávání, Zdravotnictví, Zemědělství

SIRIRI se zabývá projekty udržitelného rozvoje, organizované ve Středoafrické republice (SAR) ve spolupráci se spolehlivou partnerskou organizací na místě. Hlavním cílem všech projektů SIRIRI je výsledná nezávislost obyvatel SAR na pomoci zvenčí – „pomáhat postavit se na vlastní nohy“. SIRIRI se snaží o rozkvět vlastního lidského i přírodního potenciálu SAR. SIRIRI pomáhá ve třech oblastech: vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství. Webové stránky

Společnost Podané ruce

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Pomoc v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží

Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky. Webové stránky

Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek hnutí Brontosaurus

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Globální rozvojové vzdělávání a osvěta

SEVER základním a středním školám nabízí krátkodobé a vícedenní pobytové výukové programy a dlouhodobé vzdělávací projekty. Pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství nabízí každoročně kurzy, semináře, konzultace, konference, stáže, učební pomůcky a literaturu. Zajišťuje vzdělávání i pro další skupiny dospělých, jako jsou např. zaměstnanci státní správy a samosprávy, zemědělci, drobní podnikatelé, pracovníci nevládních organizací. Pro další skupiny a pro širokou veřejnost připravuje vzdělávací, osvětové a kulturní akce. SEVER rovněž nabízí podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí. Webové stránky

SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World

Země působnosti Burkina Faso, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Mosambik, Uganda

Sektory působnosti Zdravotnictví (oční péče, rehabilitace), inkluzivní vzdělávání, legislativní činnost, osvětová činnost

Světlo pro svět – Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa, zejména v Africe. Posláním Světla pro svět je prevence a léčba slepoty a podpora osob se zrakovým či jiným postižením v nejchudších zemích světa. Projekty organizace se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence říční slepoty (trachomu) a léčení jejích následků a dále také na rehabilitaci dětí s postižením a jejich začleňování do společnosti. Světlo pro svět se snaží o rozvoj a dodržování práv osob s postižením a zvyšování povědomí o této problematice. Webové stránky

Univerzita Palackého v Olomouci

Země působnosti Česká republika a zahraniční praxe

Sektory působnosti Vzdělávání, vysílání studentů i pedagogů do rozvojových zemí

Posláním Univerzity Palackého v Olomouci je podporovat zapojení studentů do všech oblastí výzkumu, kultivovat kritické a tvůrčí myšlení a vytváření znalostí a poskytovat kvalitní vysokoškolské vzdělání v širokém spektru přírodních, lékařských, společenských a humanitních věd v bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Aktivní partnerství s regionální a globální komunitou přispívá k rozvoji intelektuálního bohatství společnosti, k jejímu udržitelnému vědeckému, technickému, kulturnímu i sociálnímu rozvoji. Webové stránky

Ústav mezinárodních vztahů

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů

Ústav mezinárodních vztahů je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Ústav mezinárodních vztahů vytváří spojnici mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodně-politickou praxí. Ve své činnosti sleduje tyto cíle: zajišťování aktivit spojených s výzkumem oboru mezinárodních vztahů; napomáhání při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky; zvyšování povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností. Webové stránky

Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Vzdělávání

Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) je jednou z největších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. Významnou součástí VŠE od jejího vzniku byla i její předchůdkyně Fakulta obchodní. FMV na základě jednotného ekonomického standardu VŠE rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost zejména v oblastech mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní politika a diplomacie, politologie, obchodní a mezinárodní právo. Misí FMV je rozvíjet vzdělání a poznání v oblasti mezinárodních ekonomických a politických vztahů a poskytovat mezinárodně uznávané studijní programy založené na kritickém myšlení a otevřenosti, osobní i společenské odpovědnosti a závazku celoživotního vzdělávání. Webové stránky

Pozorovatelé FoRS

Agora CE

Země působnosti
Česká republika, východní Evropa (Balkán a post-sovětské republiky)

Sektory působnosti
Podpora demokratických procesů

Agora Central Europe (Agora CE) působí v České republice již od roku 1998. Hlavní náplní činnosti je podpora demokratických procesů s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi, vzbudit zájem občanů o věci veřejné, rozšířit občanské povědomí mladých a vést je k aktivním občanským postojům, podpořit rozvoj demokracie a přispět ke zvýšení politické kultury v ČR i zahraničí.

Webové stránky

Asociace pro mezinárodní otázky

Země působnosti Bělorusko, Česká republika, Ukrajina

Sektory působnosti Vzdělávání

AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. AMO je jedinečnou transparentní platformou, která zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné dění doma i ve světě. Webové stránky

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální – Olomouc

Země působnosti Česká republika+ zahraniční stáže studentů do Asie, Evropy, Severní i Jižní Ameriky a Austrálie

Sektory působnosti Vzdělávání

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc při vzdělávání a realizaci veškerých svých aktivit vychází z biblické věty „Deus caritas est“ (Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k ostatním lidem, především pak k lidem nemocným, starým, postiženým a v jakékoli životní nouzi. Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Webové stránky

České vysoké učení technické (ČVUT) – Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty (ICWD)

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Rozvojové inženýrství, podpora vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD CTU) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Hlavním cílem centra je zkvalitnění mezinárodních rozvojových projektů vykonávaných českými organizacemi v zahraničí a propojení spolupráce odborníků z různých oborů. Centrum vytváří základní povědomí o práci v kontextu jiných kultur a prostředí a o problematice rozvojových a humanitárních projektů. Umožňuje poradenství v oblasti realizace mezinárodních rozvojových projektů a zprostředkování spolupráce mezi odborníky, vyučujícími a studenty různých oborů.

Webové stránky

Český červený kříž

Země působnosti Česká republika + cca 40 zemí v zahraničí (např. Sýrie, Libanon, Itálie, Nepál)

Sektory působnosti Humanitární pomoc, sociální pomoc, zdravotnictví

ČČK předchází a zmírňuje utrpení, chrání zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporuje vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usiluje o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. ČČK plní zejména tyto úkoly: působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí; poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby; působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby; šíří znalost Ženevských úmluv; působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. Webové stránky

Development Alliance

Země působnosti Česká republika a zahraničí

Sektory působnosti Humanitární pomoc, životní prostředí, zemědělství, lesnictví, management vodního a odpadového hospodářství, sociální rozvoj

Development Alliance se zaměřuje na rozvojovou a humanitární pomoc v České republice i v zahraničí. Reaguje na nutnost tvoření mezioborových a mezisektorových partnerství. V rámci činností se soustředí na komplexní projekty související s oblastí životního prostředí, zemědělství, lesnictví, managementu vodního a odpadového hospodářství, sociálního rozvoje a celkového života jednotlivců i celých komunit. Dále usiluje o profesionalizaci a budování kapacit neziskových organizací v oblasti přípravy, vedení a monitoringu projektů, případně odborných kapacit oborových institucí. Webové stránky

Glopolis

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Vzdělávání, poradenství, výzkum, daňové ráje, potravinová bezpečnost

Glopolis je nezávislé centrum pro analýzy a síťování na podporu odolné občanské společnosti, udržitelné ekonomiky a odpovědné demokracie napříč společenskými bublinami. Glopolis propojuje a podněcuje spolupráci, důvěru a reflexi mezi obory a společenskými sektory. Glopolis se zabývá tématy spolupráce v neziskovém sektoru, financemi pro menší firmy, a životním prostředí a energetikou. Webové stránky

IOM – International Organization for Migration

Země působnosti cca 480 poboček (např. Senegal, Nairobi, Keňa, Buenos Aires, Costa Rica)

Sektory působnosti Migrace

Mezinárodní organizace pro migraci Mezinárodní organizace pro migraci – International Organization for Migration (IOM) je mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě. Byla založena v roce 1951 a v České republice působí od roku 1998. Její hlavní aktivity jsou v rámci následujících okruhů: dobrovolné návraty a reintegrace, migrace a rozvoj, pracovní migrace, prevence a potírání obchodu s lidmi, budování kapacit v migračním managementu, integrace cizinců v České republice. Webové stránky

Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in Czech Republic

Země působnosti Více než 70 zemí (prostřednictvím české kanceláře organizace podporuje své projekty například v Řecku, Hondurasu, Iráku, Keni, Kyrgyzstánu, Myanmaru, Nigeru, Jižním Súdánu, Jemenu a na Ukrajině) Sektory působnosti Humanitární pomoc, krizová zdravotní pomoc Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou nezávislá mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje rychlou a profesionální zdravotnickou pomoc lidem postiženým válkami, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Spolupracovníci Lékařů bez hranic poskytují ve více než 70 zemích světa primární a sekundární zdravotní péči, operují raněné, léčí podvyživené děti a pacienty postižené infekčními či opomíjenými nemocemi, provádějí očkovací kampaně, zajišťují mateřskou a porodní péči, přinášejí psychologickou pomoc obětem násilí nebo školí místní personál. Webové stránky

Neslyšící s nadějí

Země působnosti Česká republika

Sektory působnosti Zahraniční rozvojová spolupráce, práva osob s postižením

Rok hodnocení dle kodexu FoRS

Neslyšící s nadějí je humanitární organizace, jež je zaměřená na oblast sluchově postižených. Působí převážně v oblastech jednotlivých zemí bývalé Jugoslávie. Pomáhá a podporuje transbálkanské vazby, výměnu informací o problematice sluchově postižených a neslyšících dětí ve státech Srbsko, Bosna – Hercegovina a Moldavsko.

Webové stránky

Pro-Contact

Země působnosti Česká Republika, Guinea

Sektory působnosti Podpora školství, podpora podnikání

Pro-Contact organizace sdružuje lidi, kterým není lhostejná situace v jiných oblastech světa a chtějí svým aktivním přístupem, znalostmi, zkušenostmi a hlavně prací přispívat a podílet se na vzájemné kulturní, rozvojové a obchodní spolupráci vedoucí ke zlepšení situace zúčastněných stran a jejich vzájemného poznání. Její členové mají široké zkušenosti s rozvojovými projekty, na kterých se podíleli v rámci různých neziskových sdružení. Mají chuť dělat projekty a pomáhat ještě trochu jinak a proto založili v květnu 2004 toto občanské sdružení. Webové stránky

YAGANA Lucky zone, z.s.

Země působnosti
Senegal

Sektory působnosti
Rozvojová spolupráce

YAGANA Lucky zone, z.s. vznikla v roce 2019. Jejími zakládajícími členy jsou Češi, kteří operují v Senegalu a Gambii. Cílem organizace je nabídnout místním občanům rozvojovou pomoc, naučit je nové technologie nebo podpořit školy. YAGANA Lucky zone se zaměřuje také na pořádání vzdělávacích, osvětových a benefičních akcí, přednášek a workshopů jak na území České republiky, tak v Senegalu a Gambii.

Webové stránky

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace