Czech English

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS)

 • Úvod
 • Témata
 • Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS)

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů. Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl odpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle.

Východiskem pro strategii ZRS ČR jsou Cíle udržitelného rozvoje do roku 2030(Sustainable Development Goals, zkráceně SDGs) schválené na úrovni OSN v roce 2015.

Poskytováním rozvojové pomoci hodlá ČR přispívat k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

Tématické priority ČR

Na období 2018-2030 byly v návaznosti na Cíle udržitelného rozvoje tematické priority České ZRS stanoveny takto:

 •   zemědělství a rozvoj venkova
 •   udržitelné nakládání s přírodními zdroji
 •   ekonomická transformace a růst
 •   inkluzivní sociální rozvoj
 •   řádná demokratická správa věcí veřejných

 

ZRS a oficiální rozvojová pomoc (ODA)

ZRS se statisticky vykazuje v rámci tzv. oficiální rozvojové pomoci. Ta představuje veškeré vykazatelné prostředky (finanční toky, technickou pomoc a komodity) poskytnuté ze státního rozpočtu a dalších veřejných rozpočtů na účely podpory socioekonomického rozvoje partnerských zemí v souladu s metodikou Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD (OECD DAC). Podle formy poskytování se česká ODA dělí na dvoustranou (bilaterální) kam spadají zejména rozvojové projekty v prioritních zemích české ZRS, humanitární pomoc, stipendia na českých vysokých školách pro studenty z rozvojových zemí či projekty v oblasti bezpečnosti, a dále na mnohostrannou (multilaterální), kam patří povinné i dobrovolné příspěvky Evropské unii a vybraným mezinárodním organizacím, jako jsou OSN, Mezinárodní červený kříž aj.

Koordinace ZRS

V současném institucionálním uspořádání v souladu se zákonem 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci:

 • Ministerstvo zahraničních věcí připravuje strategické a koncepční dokumenty, každoroční Plány dvoustranné rozvojové spolupráce i střednědobé výhledy; zadává evaluace rozvojových projektů a programů a řídí Českou rozvojovou agenturu.
 • Česká rozvojová agentura zajišťuje realizaci rozvojové spolupráce, včetně identifikace vhodných projektů, jejich formulace, vypisování výběrových řízení (ve formě veřejných zakázek i dotací), podpisu smluv a monitoringu projektů.
 • Rezortní ministerstva se účastní práce v Radě pro ZRS, která zajišťuje meziresortní koordinaci a koherenci mezi cíli a prioritami ZRS a ostatními nástroji vládní politiky v rozsahu daném Statutem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci (příloha UV č. 1439/2007 ze dne 19. 12. 2007), schváleným vládou.
 • Zastupitelské úřady v prioritních zemích plní významné úkoly při identifikaci a formulaci vhodných projektů i při monitoringu jejich realizace; jsou důležitým kontaktním místem pro státní a jiné instituce v partnerských zemích i pro české realizátory. Řada úkolů ve vztahu k partnerské zemi vyplývá také ze závazků ČR přijatých v EU.

Více informací viz:

  • https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koordinace_zrs/index.html

 

Pod širší agendu ZRS spadá i Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech. Ta je připravována ve spolupráci se všemi dotčenými aktéry z veřejné, akademické, neziskové i soukromé sféry sdruženými v pracovní skupině pro GRV v rámci Rady pro ZRS.

Cílem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) je podporovat schopnost lidí kvalifikovaně a objektivně porozumět globálním, regionálním i lokálním politickým, ekonomickým, sociálním, environmentálním a kulturním procesům, včetně jejich vzájemných souvislostí a propojenosti jejich dopadů.

 Blíže viz:

Briefing sheet FoRS: 

 • http://www.fors.cz/2022/wp-content/uploads/2020/03/1_FoRS_GRV-Aidwatch_final.pdf

Prioritní země 2018-2023

Prioritními země s programem rozvojové spolupráce na období 2018–2023 jsou Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie.

Programy spolupráce s uvedenými zeměmi jsou publikovány zde https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/dvoustranna_zrs_cr/prioritni_zeme_2018_2023/index.html

Informace o jednotlivých projektových aktivitách naleznete na www.czechaid.cz.

 Zdroj: MZV (2021)

Finanční prostředky ZRS ČR

Finanční pomoc

ČR se spolu s dalšími donory z novějších členských zemí EU zavázala dosáhnout do roku 2030 výše ODA ve vztahu k HND na úrovni 0,33 %. I když měl být tento cíl původně splněn již v roce 2015, plní ho naše země ani ne ze dvou pětin a pro jeho dosažení není stanoven jasný plán. Zejména je potřeba navyšovat bilaterální složku ODA tak, aby se poměr bilaterální a multilaterální ODA vyrovnal. Český poměr ODA k HND dlouhodobě kolísá mezi 0,11 a 0,15 %.

 Další informace:

 TZ FoRS:

 Aidwatch zpráva CONCORD Europe s country page k ČR:

 • https://concordeurope.org/2020/10/28/aidwatch-2020-knock-on-effects-an-urgent-call-to-leave-no-one-behind/

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace