Czech English

Globální vzdělávání

Please find English summary below

CO JE globální vzdělávání

Vzhledem k propojené a vzájemně závislé povaze našeho světa není globální „někde za hranicemi naší země“. Naše spojení s lidmi a místy na všech kontinentech znamená, že globální je součástí našeho každodenního života a stává se lokálním:

  • společensky a kulturně prostřednictvím médií a telekomunikací, prostřednictvím cestování a migrace;
  • ekonomicky prostřednictvím obchodu a mezinárodních financí;
  • ekologicky sdílením jedné planety;
  • politicky prostřednictvím mezinárodních vztahů a systémů regulace.

Spolu se společenskými, ekonomickými, technologickými a dalšími proměnami současného světa je jasné, že ke změnám musí docházet také ve vzdělávání a výchově mladých lidí, aby dokázali obstát v nových Podmínkách. Současný dynamicky se měnící svět více než kdy dříve klade na lidi nároky zorientovat se v něm, porozumět procesům, které ovlivňují životy nás všech a umět o něj pečovat.

K tomu nestačí pouze odborné znalosti. Lidé si potřebují na základě poznatků o světě a jeho výzvách utvářet vlastní hodnoty a postoje ke globálním otázkám, zvážit svůj vlastní díl odpovědnosti a své možnosti podílet se na změnách.
To jim může pomoci spokojeně a svobodně žít, ovlivňovat situaci ve svém okolí i ve světě, čelit výzvám dnešní doby a podílet se na utváření budoucnosti.
Globální vzdělávání (GV) je prostředkem k osvojení si výše zmíněných kompetencí. Je významnou a mezinárodně uznávanou součástí úsilí o udržitelný rozvoj ve všech zemích světa. Jedním z hlavních východisek GV jsou globální Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), celosvětový závazek do roku 2030, který přijaly členské země OSN v roce 2015. Oporu má GV i v dokumentech dalších mezinárodních organizací jako jsou OECD, Rada Evropy, EU.

JAK CHÁPAT globální vzdělávání

Aktuální trendy představuje vzdělávání ke globálnímu občanství (Global Citizenship Education), které je také strategickou oblastí vzdělávacího programu UNESCO a má za cíl: „ …podpořit učící se všech věkových skupin v převzetí aktivní role, a to jak na místní, tak na globální úrovni, při utváření mírumilovnějších, tolerantních, inkluzivních a bezpečných společností“.

Globální vzdělávání je úzce provázáno a doplňuje se zejména s environmentálním a občanským vzděláváním. Pro všechny tyto oblasti vzdělávání je za společný rámec považováno vzdělávání k udržitelnému rozvoji. To, čím se vyznačuje a na čem staví právě globální vzdělávání, vystihují základní principy:

ZAKOTVENÍ globálního vzdělávání v Česku

K závazku péče o globalizovaný svět a přijetí odpovědnosti za jeho stav se hlásí i naše země. Důležitým příspěvkem je zahraniční rozvojová spolupráce České republiky, jejíž neodmyslitelnou součástí je vedle aktivit v partnerských zemích i globální vzdělávání a osvěta.
GV se v České republice zakotvilo před více než 15 lety a systematicky se rozvíjí. Jednotný rámec umožnila nastavit Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011–2015 (později aktualizovaná i na období 2016–2017), která zároveň odstartovala i užší spolupráci organizací, institucí a škol. Navazující Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech je zpracovaná pro období 2018–2030.
Strategie GV se opírá o existující národní strategické dokumenty a souzní s jejich cíli. Klíčovou roli v realizaci globálního vzdělávání hrají od samého počátku MZV a MŠMT.

Ministerstvo zahraničních věcí je především odborným garantem globálních a rozvojových témat a přes Českou rozvojovou agenturu (ČRA) finančně podporuje projekty GV prostřednictvím dotačních titulů a donedávna i formou programu podpory trojstranných projektů.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízené organizace jsou odpovědné za zajištění kvalitního začleňování a rozvoje GRV ve formálním i neformálním vzdělávání, a to od úrovně raného vzdělávání až po celoživotní učení.

ZDROJ: Publikace FoRS (2019), Globální rozvojové vzdělávání: Proč a jak v Česku lépe vzdělávat o světě.

STRATEGIE GRV na období 2018 – 2030

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které je hlavním koordinátorem zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do zahraničí, dlouhodobě financuje aktivity nevládního sektoru v oblasti globálního vzdělávání. Počet vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvojovou a globální problematiku ze strany nevládních organizací, vysokých škol, ale i jednotlivých učitelů na všech typech škol za poslední roky výrazně narostl. Ve strategiích vzniklých v posledních letech pro oblast vzdělávání je však tato problematika pojednána jen okrajově.

Na základě zkušenosti jiných vyspělých dárcovských zemí, doporučení mezinárodních organizací a po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR proto Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR inicioval vznik této Národní strategie globálního vzdělávání, která sleduje dva hlavní záměry – v koncepční části A vymezit a definovat cíle, témata a principy globálního vzdělávání a v části B nastínit strategická opatření na následující dva roky.

Mezi hlavní cíle předkládané strategie globálního vzdělávání, připravené pracovní skupinou složenou z odborníků ze státní správy, pedagogických institucí, vysokých škol a nevládního sektoru, patří:

  • dosáhnout toho, aby se globální  vzdělávání stalo nedílnou součástí všech úrovní formálního vzdělávání;
  • zvýšit význam GV v oblasti neformálního vzdělávání a podpořit osvětové aktivity určené široké veřejnosti a médiím;
  • rozvíjet spolupráci a partnerství v oblasti GV mezi zainteresovanými aktéry;
  • zajistit dlouhodobou finanční podporu pro vývoj, tvorbu a neustálou aktualizaci metodických materiálů přímo navazujících na kurikulární dokumenty;
  • systematicky zvyšovat kvalitu a efektivnost programů GV zaměřených na vzdělávání učitelů v této oblasti.

Národní strategii GV pro roky 2018 – 2030 si můžete přečíst níže, případně stáhnout jako PDF zde.

WEBOVÁ STRÁNKA o Globálním vzdělávání

Webová stránka Globální vzdělávání představuje české organizace zabývající se GV, uvádí příklady dobré praxe a možnosti zapojení. Na webu najdete i kalendář s aktuálními semináři, konferencemi a dalšími akcemi. Učitelé jistě ocení seznam 60 vzdělávacích materiálů pro učitele, které již byly v České republice vydány. Mnoho z nich zde naleznete volně ke stažení.

 

TÝDEN globálního vzdělávání v ČR

V říjnu2023 proběhne v Česku již desátý ročník Týdnů globálního vzdělávání.

Protože se jedná o celoevropskou akci, po několik dní se v mnoha evropských městech budou konat diskuze, přednášky a setkání. Jejich účastníci mají možnost proniknout hlouběji do problematiky rozvoje, environmentalistiky a migrace, a v neposlední řadě také diskutovat o tom, jak tyto informace zpřístupnit mladé generaci a veřejnosti.

Již od roku 1999 pořádá Týden globálního vzdělávání organizace North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Cílem této události je již tradičně posílit povědomí o samotném konceptu GRV a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témata věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti. Týden GV je jedinečnou platformu pro setkávání všech, jejichž posláním je předávání moudrosti dalším generacím. Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce, a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání.  Sdílejí mezi sebou postupy a metody, jak zpřístupnit globální otázky a výzvy nastupující generaci a přispět tak k jejich řešení. Každý ročník Týdne GV se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se dotýká nás všech. U každého tématu je kladen důraz na porozumění kontextu v globálním měřítku a na naší roli v něm. Na roli občanů Země, jejichž činy by měly být vždy v souladu se zájmy naší planety a jejích obyvatel.

 

 

Proč je ale důležité taková témata zařazovat do výuky a informovat o nich?

Výsledek obrázku pro explorer around the globeŽijeme ve světě, jemuž je čím dál těžší porozumět. Každý den, každou minutu se svět mění, a tyto změny je stále obtížnější postřehnout. Oproti dobám minulým je také svět čím dál více propojený, a mnohé skutečnosti mají globální dopad. To, co mohlo být v minulosti záležitostí pouze lokální a vzdálenou, má najednou potenciál ovlivnit nás i celý svět. Díky novým technologiím jako internet či globální média nám tyto informace zdánlivě leží u nohou. Jak se v nich ale zorientovat? Jak rozlišit co je důležité, či dokonce co je pravda a co pouze fikce? Právě to je úkolem globálního vzdělávání – pomoci mladé generaci zorientovat se v nepřeberném množství informací a naučit se s nimi pracovat. Naučit se respektu k rozdílnosti a poznat důležitost těchto rozdílů.

English Summary: Czech Republic

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace