Czech English

Činnost FoRS

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jsme platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, globálním rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. 

Spojujeme

Platforma FoRS byla založena v roce 2002 a sdružuje na 35 členských a pozorovatelských organizací. Společně prosazujeme vyšší relevanci české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce. Snažíme se zlepšovat jejich efektivnost a pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí.

Našimi tématy jsou:

 • Zahraniční rozvojová spolupráce
 • Humanitární pomoc
 • Rozšiřování partnerské spolupráce
 • Kvalitní prostředí pro působení NNO
 • Vzdělávání a informování o rozvojové problematice
 • Soulad rozvojových a nerozvojových politik s Agendou 2030 –⁠ Cíli udržitelného rozvoje

Pracujeme společně v pracovních skupinách. Členské a pozorovatelské organizace jsou aktivní ve skupinách, které jsou jim blízké tematicky a geograficky. Pracovní skupiny jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS.

Pracovní skupiny

Vyjednáváme

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členských organizací a posilování spolupráce mezi státními institucemi v ČR/EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

Pracujeme na evropské úrovni

V roce 2003 se stal FoRS jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU, které dohromady zastupují více než 1600 NNO. Je také oficiálním partnerem institucí Evropské unie a jeho prostřednictvím může FoRS hájit zájmy NNO z ČR.

VÍCE O CONCORD EUROPE ZDE

Leták o FoRS naleznete zde

Strategie FoRS pro období 2021-2025

Vize

Vizí FoRS je svět, ve kterém existují podmínky pro důstojný život, jsou naplňována lidská práva a principy udržitelného rozvoje.

Poslání FoRS

Posláním FoRS je propojovat české nevládní neziskové organizace v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Společně s nimi přispívat k efektivnější národní, evropské i globální spolupráci vlád, firem a občanské společnosti, tak aby byl zaručen důstojný a udržitelný život lidí všude ve světě.

Hodnoty a principy organizací sdružených ve FoRS

Členové FoRS se řídí ve své činnosti těmito základními hodnotami/principy a prosazují i u dalších rozvojových aktérů:

 • Respekt k lidským právům a lidské důstojnosti
 • Rovnost (vč. genderové rovnosti) a sociální spravedlnost
 • Svoboda spojená s odpovědností vůči všem aktérům (lidem, jejichž potřeby jsou v centru činnosti organizací, místním partnerům a donorům)
 • Solidarita se zvláštním důrazem na ty nejvíce zranitelné a diskriminované skupiny obyvatel či obyvatele v těžko dostupných oblastech (princip Leave No One Behind)
 • Prosazování environmentální udržitelnosti (jak politik států dopadajících na obyvatele rozvojových zemí, tak při realizaci vlastních aktivit)
 • Kvalita, pozitivní dopad a relevance vlastní činnosti
 • Transparentnost (její prosazování všeobecně a zvyšování vlastní)
 • Dialog, partnerství, spolupráce s aktéry z různých sektorů, sdílení znalostí a vzájemné učení
 • Prosazování a dodržování humanitárních principů – lidskosti, nezávislosti, nestrannosti a neutrality

Kodex efektivnosti

FoRS a jeho členové a pozorovatelé se hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazují se o jejich zlepšení.

Humanitární standardy

Dále se členové a pozorovatelé FoRS zavazují k dodržování obecně platných kvalitativních standardů a principů souvisejících s poskytováním humanitární pomoci, tzv. Humanitarních standardů FoRS.

 

 

 

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace