Czech English

Partneři FoRS

V České republice:

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla za účelem vyvolání a vedení veřejné diskuse o klimatické krizi, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatických změn zejména v rozvojových zemích. FoRS je přidruženou sítí, mnohé naše členské a pozorovatelské organizace jsou zároveň členskými organizacemi Klimatické koalice.

Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů, plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice, navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. FoRS s IC OSN pravidelně pořádá expertní kulaté stoly, přednášky pro laickou i odbornou veřejnost i tiskové konference pro novináře.

Glopolis sdružuje platformy, aby spolu sdílely své informace, know-how a zdroje prostřednictvím neformální sítě Neon. Propojuje obory a různé typy organizací pro rozvoj pluralitní demokracie, odolné občanské společnosti a udržitelného života.


V zahraničí:

CONCORD je evropská konfederace sdružující NNO v oblasti humanitární pomocu a rozvoje. V současnosti zastupuje více než 2600 organizací. CONCORD zastupuje tyto organizace především ve vztahu k Evropské komisi a vůči dalším mezinárodním strukturám, vytváří společná stanoviska k evropské i k širší mezinárodní rozvojové politice a usiluje o transparentní komunikaci mezi Evropskou komisí a zástupci občanské společnosti ve věcech rozvojové spolupráce. FoRS je zakládajícím členem CONCORD od roku 2003 a je aktivně zapojen ve všech pracovních skupinách.

North South Centre of Council of Europe (Centrum Sever-Jih Rady Evropy) bylo založeno za účelem podpory dialogu mezi Evropou, jižním Středozemím a Afrikou mimo jiné k přijímání politik solidarity v souladu s cíli Rady Evropy. Jeho misí je rozvoj občanské společnosti a soustředí se na něj zejména podporou mládeže a žen prostřednictvím mezikulturního dialogu a globálního vzdělávání. FoRS je aktivně zapojen zejména do příprav mezinárodní akce Global Education Week/Týden globálního vzdělávání, který ve spolupráci s NSC již řadu let probíhá i v ČR.

GENE – Global Education Network Europe je evropská síť ministerstev, agentur a dalších národních orgánů zodpovědných za podporu, financování a tvorbu politiky v rámci globálního vzdělávání. Hlavní misí této sítě je zajištění přístupu ke kvalitnímu globálnímu vzdělávání v Evropě a dosahuje toho kombinováním odborných znalostí, sdílením strategií a vzájemného učení se, které vedou k lepším výsledkům na národní úrovni.

CSO Partnership for Development Effectiveness je otevřenou platformou sdružující organizace občanské společnosti z celého světa kolem tématu efektivní rozvojové spolupráce. Platforma se snaží zefektivnit rozvoj přeformováním architektury globální pomoci a podporou organizací občanské společnosti působící v této oblasti.

Forus International je globální sítí národních platforem neziskových organizací a regionálních koalic z 5 kontinentů. FoRS je dlouhodobým členem a reprezentuje ČR. Forus International funguje jako katalyzátor a jakožto zástupce těchto organizací se snaží posilovat kapacity občanské společnosti a zajistit efektivní participaci aktérů občanské společnosti v oficiálních vyjednáváních.


Donoři 2024:

Česká rozvojová agentura je dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. FoRS dlouhodobě podporuje v rámci dotačního titulu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci“, který nabízí podporu v oblasti vytváření, koordinace a posilování kapacit subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci.

Active Citizens Fund má za cíl posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a podpořen částkou 15 milionů EUR. V České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace