Czech English

Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací FoRS do činnosti platformy, podílení se na formulaci stanovisek a celkového směřování FoRS. Členské a pozorovatelské organizace se v PS sdružují dle tématických oblastí své činnosti či specifického zájmu. Pracovní skupiny jsou prostorem ke společné práci, zvyšování odbornosti, přípravě stanovisek, výměně informací a koordinaci společného postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.

Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá zejména prostřednictvím setkávání Správní rady, Kontrolní komise a Sekretariátu FoRS. Současně probíhá samostatná diskuse mezi členy jednotlivých pracovních skupin.

Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují dle potřeby organizací FoRS či dle aktuálních úkolů FoRS.

Dlouhodobě aktivní pracovní skupiny

Policy

Témata: Sledování objemu, kvality a efektivnosti české dvoustranné i mnohostranné ZRS a příprava stanovisek za FoRS (např. k plánu ZRS na další roky, střednědobému výhledu, nové Strategii ZRS po roce 2017, aj.), kontakty s českými politiky a úředníky, příprava krátkých tematických paperů, téma koherence politik pro udržitelný rozvoj – zapojení se do formování priorit a sledování naplňování Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje na úrovni ČR aj.

Humanitární pomoc

Témata: Snaha o navyšování prostředků na humanitární pomoc v rámci ZRS ČR a její efektivnost, načasování a obsah humanitárních výzev, sledování situace na evropské úrovni (financování z DG ECHO EK), sdílení informací, aktivit, postojů; vzdělávání členů PS Humanitární pomoc.

Globální rozvojové vzdělávání a osvěta
Témata: Kvalita a evaluace, propojování s dalšími aktéry mimo FoRS (privátní sektor, VŠ aj.), sdílení metodik, sbližování globální a environmentální oblasti, prosazování aktualizace Národní strategie GRV, podněty k RVP (MŠMT, MZV, ČRA, neformální vzdělávání), propagace GRV témat a cílů, vzdělávání členů PS GRV, snaha o udržení objemu dotačního titulu GRV u ČRA ve stávající výši. Zapojení se do přípravy semináře North-South Centra při Radě Evropy o GRV v ČR, zapojení se do mezinárodního Týdne GRV.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace