Czech English

Významné instituce a organizace v České republice

1)      Ministerstvo zahraničních věcí

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí. Více o zapojení MZV do rozvojové pomoci naleznete zde.

2)      Česká rozvojová agentura

ČRA je dárcovskou agenturou, která spolupracuje s veřejnou správou, neziskovým sektorem, univerzitami a výzkumnými institucemi a soukromým sektorem. ČRA má ústřední místo v systému zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Její činnost se řídí Plánem dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a také Strategií zahraniční rozvojové spolupráce České republiky, která byla schválena na období 2018–2030. Při tom spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, zastupitelskými úřady ČR v zahraničí, zástupci partnerských zemí a ostatními dárci. ČRA je také přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Více o činnosti ČRA naleznete na jejích stránkách.


3)      Rada vlády pro udržitelný rozvoj 

Rada ve své činnosti iniciuje, koncipuje, koordinuje, sleduje, vyhodnocuje a podporuje strategické dimenze v řízení státu. Navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje. Sleduje a vyhodnocuje globální jevy a rozvojové příležitosti a navrhuje včasné a odpovídající reakce státu na ně. Rada rozpracovává, koordinuje a sleduje uplatnění principů udržitelného rozvoje při dosažení dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a environmentální. Více informací naleznete zde.

4)      Informační centrum OSN v Praze 

Informační centrum OSN v Praze (UN Information Centre Prague, UNIC) je součástí celosvětové informační sítě OSN. Zprostředkovává informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice; navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo pražské centrum založeno v roce 1947. Více o české pobočce OSN naleznete zde.

5)      Zelený kruh 

Zelený kruh byl založen v roce 1989. Jedná se o asociaci 27 ekologických nevládních organizací působících v České republice. Dalším organizacím poskytuje informační servis z oblasti ochrany životního prostředí. Primárním zájmem Zeleného kruhu je zasazovat se o příznivé legislativní, finanční a jiné podmínky, které podporují efektivní ochranu přírody a životního prostředí. V neposlední řadě se asociace věnuje podpoře občanských aktivit a zájmů a komunikaci s politiky a pracovníky veřejné správy. Více si můžete přečíst na webových stránkách asociace Zelený kruh.

6)      Klimatická koalice 

Klimatická koalice je  platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Klimatická koalice vznikla v roce 2007 se snahou vyvolat a vést veřejnou diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování a o dopadech klimatické změny zejména v rozvojových zemích. Klimatická koalice je tvořena 10 členskými a 9 přidruženými organizacemi a sítěmi. Více o její činnosti se můžete dozvědět zde.

7)      Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť organizací, která hájí práva žen v České republice. Jejím hlavním cílem je přenášet skutečné problémy žen na politickou úroveň a zlepšovat podmínky žen ve společnosti. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Spojuje dalších 35 proženských organizací a společně usilují o takové zákony, díky kterým by se ženám žilo lépe. Více informací se dozvíte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace