Czech English

Kodex efektivnosti FoRS

Kodex efektivnosti FoRS byl přijat Valnou hromadou FoRS 1. 6. 2011

Jednou z důležitých oblastí působení FoRS je  podpora  členských  a  pozorovatelských  organizací  při  zvyšování  kvality  a  efektivnosti  jejich   vlastního   působení   v   oblasti   zahraniční   rozvojové   spolupráce,   rozvojového  vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Cílem všech činností členů a pozorovatelů  FoRS je podporovat pozitivní změny v životě obyvatel rozvojových zemí, s důrazem na  dlouhodobé přínosy pro nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny.  Členové  a  pozorovatelé  FoRS  se  hlásí  k rámcovým  principům  rozvojové  efektivnosti  shrnutým  v Prohlášení  pražské  konference z června  2009  (viz  příloha  1 Kodexu)  a  Istanbulským  principům odsouhlaseným  v  globálním  procesu  Otevřeného  fóra  pro  rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti (viz příloha 2 Kodexu).  Na  základě  otevřené  diskuse  přijali  členové  a  pozorovatelé  FoRS  Kodex  efektivnosti,  jehož  součástí  je  systém  pravidelného  hodnocení  dodržování  schválených  principů  a  indikátorů. Bylo odsouhlaseno, že principy efektivnosti budou sledovány v pěti hlavních  oblastech

1. Znalost problematiky

Projekty členů a pozorovatelů FoRS vycházejí ze skutečné znalosti situace, problémů a priorit cílových skupin. Členové a pozorovatelé FoRS využívají této znalosti k aktivnímu ovlivňování priorit rozvojových programů a při přípravě strategií vlastních činností včetně strategie zajištění financování, protože dlouhodobé priority nelze měnit ad hoc pouze na základě aktuálních donorských výzev.

Indikátory:

 • Strategické priority členů a pozorovatelů FoRS jsou zveřejněny na jejich webových stránkách a v oficiálních dokumentech, včetně základního zdůvodnění.
 • V oficiálních dokumentech členů a pozorovatelů FoRS je uvedena jejich teritoriální a sektorová specializace, resp. konkrétní oblast působení (např. v rámci osvěty).
 • Členové a pozorovatelé FoRS se podílejí na činnosti pracovních skupin FoRS v oblasti své specializace.
 • Při přípravě a realizaci projektů a dalších aktivit jsou aplikovány principy demokratického vlastnictví, místní aktéři jsou zapojeni již do fáze identifikace a formulace projektů.
 • Při řízení a hodnocení projektů jsou potřebné informace ověřovány přímo na místě realizace, resp. z primárních zdrojů…
2. Transparentnost a odpovědnost

(Istanbulský princip č. 5)

Členové a pozorovatelé FoRS jsou plně zodpovědni za výsledky i postupy své práce a jsou připraveni je veřejně prezentovat. Členové a pozorovatelé FoRS mají transparentní řídicí strukturu a transparentní způsob financování svých činností. Informace o realizovaných projektech jsou připravovány ve spolupráci s projektovými partnery a jsou v potřebném rozsahu přístupné veřejnosti.

Indikátory:

 • Informace o činnosti organizace a jejím financování jsou uvedeny na webových stránkách a ve veřejně dostupných výročních zprávách členských organizací FoRS.
 • Členové a pozorovatelé FoRS jsou připraveny předložit výsledky realizovaných auditů a interních či externích evaluací.
 • Členové a pozorovatelé FoRS mají transparentní řídicí strukturu a kontaktní údaje na vedoucí pracovníky jsou veřejně přístupné.
 • Členové a pozorovatelé FoRS uvádějí pravdivé a nezkreslující informace o své činnosti, partnerech a cílových skupinách (klíčový indikátor).
 • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat a tolerovat korupční praktiky při získávání prostředků na svou činnost a při realizaci svých projektů (klíčový indikátor).
3. Partnerství

(Istanbulské principy č. 6 a 7)

Členské a pozorovatelské organizace FoRS sdílejí se svými partnery všechny informace týkající se společných cílů a aktivit. Partnerství je založeno na společných hodnotách a zájmech, vzájemné důvěře a sdílené odpovědnosti vůči donorům, soukromým sponzorům a cílovým skupinám. Členové a pozorovatelé FoRS respektují rozdílné názory, postoje a zkušenosti svých partnerů a o návrzích společných projektů rozhodují na základě konsensu.

Indikátory:

 • Partnerské organizace mají k dispozici relevantní projektové dokumenty a závěrečné zprávy společných projektů.
 • Členové a pozorovatelé FoRS usilují o to, aby se partnerské organizace vzájemně informovaly o spolupráci s dalšími organizacemi v oblastech souvisejících se společnými aktivitami.
 • Hlavní principy projektové nebo programové spolupráce jsou vzájemně odsouhlaseny v partnerských dohodách (písemných či ústních).
 • Součástí partnerských projektů a činností je sdílení zkušeností a vzájemné posilování kapacit.
 • Partnerské organizace svou činností prokazují, že nezneužívají společné informace a know-how ve svůj vlastní prospěch na úkor partnerů (klíčový indikátor).
4. Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami

(Istanbulské principy č. 1 a 2)

Společnou hodnotou všech členských a pozorovatelských organizací FoRS je respekt k lidské důstojnosti a lidským právům a používání nediskriminačních postupů. Členové a pozorovatelé FoRS usilují o zlepšení situace sociálně vyloučených a dalších ohrožených a znevýhodněných skupin a o posilování jejich role ve společnosti, se zvláštním zřetelem na ženy a dívky.

Indikátory:

 • Výběr cílových skupin v oblasti působení členů a pozorovatelů FoRS vychází z priorit stanovených participativním způsobem a je plně transparentní.
 • Členové a pozorovatelé FoRS podporují rovný přístup všech zástupců cílových skupin, s důrazem na rovnoprávnost mužů a žen, k přínosům rozvojových projektů a programů.
 • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat stereotypy zobrazující cílové skupiny jako pouhé pasivní příjemce humanitárních a rozvojových intervencí.
 • Postupy a dokumenty členů a pozorovatelů FoRS respektují lidskou důstojnost a lidská práva cílových skupin a dalších aktérů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (klíčový indikátor).
 • Členové a pozorovatelé FoRS odmítají používat zobrazení a popisování extrémního utrpení pro účely získávání finančních prostředků na svou činnost (klíčový indikátor).
5. Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost

(Istanbulské principy č. 4 a 8)

Členové a pozorovatelé FoRS jsou odpovědné za pozitivní i negativní, plánované i neplánované dopady svých rozvojových intervencí a dalších činností na situaci cílových skupin a ostatních rozvojových aktérů. Přijímají svou část odpovědnosti za udržitelnost pozitivních dopadů a zajímají se o změny v životě či postojích cílových skupin i po ukončení svých projektů. Rovněž posilují udržitelnost rozvoje místních komunit tím, že pomáhají omezit poškozování životního prostředí a podporují zachování biologické rozmanitosti.

Indikátory:

 • Indikátory dopadů – změn v životě cílových skupin jsou zahrnuty ve všech projektových dokumentech členů a pozorovatelů FoRS.
 • Součástí interních nebo externích evaluací je participativní zhodnocení dosažených, očekávaných či možných dopadů po ukončení projektu.
 • Součástí závěrečných zpráv projektů je prezentace názorů cílových skupin na průběh a výsledky těchto projektů.
 • Členové a pozorovatelé FoRS upřednostňují řešení šetrná k životnímu prostředí.
 • Členové a pozorovatelé FoRS odpovídají za dopady svých činností, využívají výsledky evaluací a aktivně řeší případné negativní důsledky své práce (klíčový indikátor).

Často kladené dotazy

Co je Kodex efektivnosti FoRS?

Kodex efektivnosti obsahuje principy rozvojové efektivnosti v pěti hlavních oblastech: Znalost problematiky, Transparentnost a odpovědnost, Partnerství, Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami, Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost. U každého principu je uveden soubor pěti indikátorů sestavených tak, aby naplňovaly minimální standardy akceptovatelné všemi organizacemi a aby bylo možné jejich dosažení kvantifikovat i kvalifikovat (např. doložit konkrétními příklady). Členské organizace FoRS kodex přijaly na Valné hromadě 1. 6. 2011 a zavázaly se tak k prosazování schválených principů ve své činnosti a k pravidelnému hodnocení jejich dodržování na základě stanovených indikátorů. Přihlášením ke Kodexu a ke Stanovám FoRS členové rovněž vyjadřují, že závažné porušení vyznačených principů (viz klíčové indikátory) může vést k vyloučení organizace z platformy FoRS.

Kodex je důležitý i pro naši komunikaci se státními institucemi, politiky, místní samosprávou nebo soukromým sektorem, od kterých často žádáme, aby byli více transparentní. Je rovněž důležitý pro posilování důvěry veřejnosti v neziskové organizace.

Jak zapadá Kodex efektivnosti do širší činnosti platformy FoRS?

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci se kromě jiného snaží podporovat členské organizace při zvyšování kvality a efektivnosti jejich vlastního působení v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty a humanitární pomoci. Všechny organizace FoRS  v konečném důsledku příspívají k naplnění vize FoRS – tj. odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv a předcházení a nenásilné řešení konfliktů.

Co je cílem pravidelného sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS?

Každoroční sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti je především příležitostí pro reflexi, ideálně v rámci širšího týmu organizace, o principech zde uvedených a o jejich uplatňování v praxi vně i uvnitř organizací.  Umožňuje ujasnit si, ve kterých oblastech je třeba se dále zlepšovat. Souhrnné výsledky sebehodnocení budou představeny na Valné hromadě FoRS. Sekretariát s nimi bude dále pracovat především v rámci aktivit pro členy a pozorovatele.

V čem spočívá sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti?

Členové a pozorovatelé vyplní dotazník, který je sestaven tak, že sleduje jednotlivé indikátory efektivnosti stanovené ke každému z pěti principů Kodexu (celkem se jedná o 25 indikátorů – tedy cca 25 otázek). Všechny indikátory lze hodnotit v kategoriích: „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“. U všech indikátorů je žádoucí uvést pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností. U žádného z indikátorů nelze akceptovat odpověď „není relevantní“; například i organizace, které realizují své projekty zcela bez partnerů, si musí uvědomit, že mají svou „partnerskou“ odpovědnost a určité závazky vůči dalším členským organizacím, Sekretariátu a Správní radě FoRS. Za partnerskou dohodu lze považovat také společný závazek dodržovat principy efektivnosti.

Kdo provádí sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti?

Sebehodnocení provádí každá organizace sama za sebe. Je na ní, jakým procesem uvnitř organizace dojde k odpovědím. Minimálně doporučujeme provádět hodnocení společně s dalšími pracovníky vlastní organizace, zpětná vazba od kolegů je důležitá z hlediska zvýšení objektivnosti hodnocení i pro posilování společné odpovědnosti uvnitř organizace a ztotožnění se společnými cíli a postupy. Další formu s větším prvkem objektivity nabízí mechanismus tzv. „peer learning“, tedy proces vzájemné zpětné vazby mezi jednotlivými organizacemi (bližší informace zde).

Jak je zaručena důvěrnost poskytnutých informací v rámci sebehodnocení?

Poskytnuté informace ze strany členů a pozorovatelů FoRS budou uchovány jako důvěrný materiál a nezveřejňovány. Seznam organizací, které sebehodnocení za daný rok odevzdaly, bude zveřejněn na webové stránce FoRS. Pro účely Valné hromady a externí prezentace bude zpracováván souhrnný dokument s vyhodnocením výsledků všech vyplněných formulářů bez uvedení názvů organizací.

Kde naleznu případnou podporu pro sebehodnocení indikátorů?

Pro sebehodnocení je rovněž možné využít mechanismu tzv. peer learningu, tedy vzájemné zpětné vazby mezi dvěma organizacemi ve FoRS, příp. dalšími organizacemi/jednotlivci. Více o peer learningu naleznete na webu FoRS zde.

Jak vyplnit dotazník pro sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti?

Nejprve je nutné vyplnit identifikační údaje (název Vaší organizace, příjmení a jméno vyplňujícího a jeho funkce v organizaci) a uvést, zda máte zájem o peer learning. Pokud ano, je třeba vyplnit kontaktní údaje osoby ve Vaší organizaci, která by se peer learningu mohla zúčastnit.

Následuje hodnocení jednotlivých indikátorů spadající pod jednotlivé principy (pod každým z pěti principů je pět indikátorů, celkem tedy 25 indikátorů). Ke každému indikátoru existuje detailnější vysvětlení, které si můžete přečíst rozkliknutím symbolu otazníku. U každého indikátoru je třeba zvolit jednu odpověď z možností „ne – omezeně – většinou ano – zcela ano“, uvést konkrétní pozitivní příklady, problémy a výzvy a důležitá poučení z vlastních zkušeností a je zde také možnost uvést další komentáře.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace