Czech English

FoRS realizuje projekt „Návrat k hodnotově orientované zahraniční politice: Advokační kampaň za zvýšení příspěvků české vlády na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, podporu demokracie a lidských práv v zahraničí a na klimafinance pro rozvojový svět“ díky podpoře z programu Active Citizens Fund. Na aktivitách spolupracujeme s platformou DEMAS – Asociace pro podporu lidských práv a demokracie a nevládní neziskovou organizací AMO – Asociace pro mezinárodní otázky.  

Tento projekt probíhá od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2024. 

Proč je potřeba navrátit se k hodnotově orientované zahraniční politice?

Česká republika v posledních letech citelně snížila příspěvky na rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a lidskoprávní agendu v zahraničí. To se projevilo i v mezinárodních statistikách, kde se ČR s příspěvkem na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) ve výši 0,13 % HND ocitla na posledním místě ze zemí sdružených ve Výboru pro rozvojovou pomoc pod OECD. Zároveň se stala “černým pasažérem” v oblasti klimatických financí a na období 2020-2023 neposkytla žádný příspěvek do Zeleného klimatického fondu pro rozvojový svět. Vzhledem k míře rozpočtového deficitu je velmi problematické dosáhnout politické vůle k naplňování mezinárodních závazků, jakkoliv se z hlediska celkových objemů jedná o marginální částky. To může vést ke značným reputačním škodám a oslabení české pozice jakožto spolehlivého partnera. 

Co je cílem projektu?

FoRS, DEMAS a AMO chtějí svou advokační činností přispět ke zvrácení negativního trendu popsaného výše. Naše aktivity se zaměřují na expertní analýzy a debaty. Využíváme také dlouhodobě budovaná partnerství napříč sektory a hodláme posílit komunikaci směrem k politikům i k široké veřejnosti. Naším cílem je, aby dané kroky pozvedly mezinárodní pověst naší země.

Partneři projektu

DEMAS – Asociace pro podporu lidských práv a demokracie

Platforma 14 českých nevládních organizací, které se soustředí na podporu základních lidských práv, demokracie, občanské společnosti, svobodných médií, dobrého vládnutí a vlády práva ve třetích zemích.

www.demas.cz

AMO – Asociace pro mezinárodní otázky

Nevládní nezisková organizace, jejímž základním posláním je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi.

www.amo.cz

Donor projektu

Program Active Citizens Fund 

Cílem programu je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, v České republice jej spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

www.activecitizensfund.cz

 „Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace