Czech English

Istanbulské principy

  • Úvod
  • Istanbulské principy

Istanbulské principy rozvojové efektivnosti organizací občanské společnosti

Istanbulské principy byly schváleny na globálním zasedání Otevřeného fóra ve dnech 28. až 29. září 2010 v Turecku a jsou podkladem pro návrh mezinárodního rámce pro rozvojovou efektivnost organizací občanské společnosti a pro jeho adaptaci v podmínkách činnosti jednotlivých organizací nebo jejich národních či tematických platforem.

Istanbulské principy dobře korespondují s principy efektivnosti odsouhlasenými v Prohlášení pražské konference z roku 2009.

Organizace občanské společnosti (CSOs – Civil society organisations) jsou rozmanitou základní součástí demokratického života na celém světě. CSOs spolupracují s širokou škálou lidí a podporují jejich práva. Základní charakteristiky CSOs jako významného rozvojového aktéra – jejich dobrovolnost, rozdílnost, nadstranickost, autonomie, nenásilí a práce a spolupráce pro prosazování změn ve společnosti – jsou základem Istanbulských principů rozvojové efektivnosti. Tyto principy řídí práci a postupy CSO v mírových i konfliktních situacích, v různých oblastech od práce přímo v komunitách po prosazování nových politik, od reakce na humanitární krize po dlouhodobý rozvoj.

1. Respekt k lidským právům a podpora sociální spravedlnosti

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud vyvíjejí a realizují strategie a aktivity, které podporují individuální a kolektivní lidská práva, včetně práva na rozvoj, důstojnost, slušnou práci, sociální spravedlnost a rovnost všech lidí.

2. Prosazování rovnosti a rovnoprávnosti mužů a žen a podpora práv žen a dívek

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud podporují a prosazují rozvojovou spolupráci respektující rovnoprávnost mužů a žen, reflektují zájmy a zkušenosti žen a současně podporují snahy žen o uplatňování jejich individuálních a kolektivních práv a jejich plnou účast jako silného aktéra rozvojového procesu.

3. Důraz na posilování demokratického vlastnictví rozvojových politik a iniciativ a na plné zapojení lidí

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud podporují schopnosti a sebevědomí lidí a jejich plné zapojení do přípravy a uplatňování politik a rozvojových iniciativ, které přímo ovlivňují jejich životy, s důrazem na chudé lidi a marginalizované skupiny.

4. Podpora environmentální udržitelnosti

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud rozvíjejí a zavádějí priority a postupy, které podporují environmentální udržitelnost pro současné i budoucí generace, včetně rychlé reakce na klimatické krize, a se specifickým důrazem na sociálně-ekonomické, kulturní a další místní podmínky pro ekologickou integritu a spravedlnost.

5. Transparentnost a odpovědnost

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud demonstrují a dodržují závazky organizace k plné transparentnosti a k odpovědnosti vůči všem aktérům, a to ve všech činnostech organizace.

6. Rovnoprávné partnerství a solidarita

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud dodržují transparentní a rovnoprávné vztahy s dalšími CSOs a ostatními rozvojovými aktéry, založené na sdílených rozvojových cílech a hodnotách, vzájemném respektu, důvěře, vlastní odpovědnosti, dlouhodobé vzájemné podpoře, solidaritě a občanských právech.

7. Vytváření a sdílení znalostí a závazek k vzájemnému učení

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem, pokud hledají nové způsoby, jak se učit z vlastních zkušeností, od ostatních CSO a dalších aktérů, jak využívat fakta a výsledky z rozvojové praxe, včetně znalostí a moudrosti místních lidí, a posilují inovace a své vize o budoucnosti.

8. Odpovědnost za prosazování pozitivních a udržitelných změn

CSOs jsou efektivním rozvojovým aktérem pokud spolupracují při prosazování udržitelných výsledků a dopadů svých rozvojových aktivit, zaměřují se na výsledky a na zajištění podmínek pro trvalé změny v životě lidí, se speciálním důrazem na chudé lidi a marginalizované skupiny a na zajištění trvalého odkazu po současné a budoucí generace.

V souladu s Istanbulskými principy se CSOs zavazují k aktivní snaze zlepšovat své rozvojové postupy a nést za ně plnou odpovědnost. Stejně důležité jsou ale příznivé politiky a postupy aplikované dalšími aktéry. Prostřednictvím akcí podporujících tyto principy mohou donoři a vlády demonstrovat svůj slib z Akční agendy z Akkry, tedy sdílený zájem o zajištění podmínek pro to, aby CSOs mohly přispívat k rozvoji při využití svého plného potenciálu. Všechny vlády mají také povinnost podporovat základní lidská práva, mimo jiné právo na sdružování a na svobodné vyjádření názoru. To jsou zásadní předpoklady pro efektivní rozvoj.

Istanbul, Turecko

29. září 2010

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace