Czech English

Významné instituce a organizace v zahraničí

1)      Evropská unie 

Evropská unie je politická a ekonomická unie, která si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě. Podle Smlouvy o EU je cílem Unie podporovat mír, své hodnoty a blahobyt obyvatel. Unie zejména poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob. Vytváří vnitřní trh a usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství a ochraně životního prostředí. Podporuje vědecký a technický pokrok a bojuje proti sociálnímu vyloučení. Více informací naleznete na oficiálních stránkách EU.

2)      Evropská komise 

Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Komise je především „strážkyní smluv“, dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti podává žaloby v případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně Komise. Spravuje z převážné části rozpočet EU. Více informací naleznete zde.

3)      Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) je autonomní organizace Evropské unie sloužící jako její diplomatický sbor na supranacionální úrovni. ESVČ vznikla na základě Lisabonské smlouvy a mezi její úkoly patří reprezentovat zájmy Unie jako celku a podporovat instituce a funkcionáře EU, především pak Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ve výkonu jejich funkcí a implementaci Společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Pro více informací pokračujte na tyto stránky.

4)      Generální ředitelství Evropské komise pro rozvoj

Generální ředitelství Evropské komise pro rozvoj (EuropeAid) je zodpovědné za plánování a implementaci programů a projektů rozvojové spolupráce v širším rámci mezinárodní spolupráce. Zahrnuje spolupráci s rozvojovými zeměmi v různých fázích rozvoje, včetně zemí, které získaly bilaterální rozvojovou pomoc, aby pokryly specifické potřeby těchto zemí. Úzce spolupracuje s dalšími útvary Komise odpovědnými za tematické politiky, s  Evropskou službou pro vnější činnost a útvary Komise pro vnější činnost, aby usnadnilo a pomohlo zajistit jednotný přístup. Pro více informací pokračujte zde.    

5)      Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu

Generální ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu Evropské komise (ECHO) je ředitelství Evropské komise zabývající se zahraniční humanitární pomocí a civilní ochranou. ECHO pro své humanitární zásahy nerealizuje přímé programy pomoci, ale financuje operace prostřednictvím sítě více než 200 partnerů (nevládní organizace, agentury OSN a mezinárodní organizace). V roce 2013 mělo ECHO 44 poboček v 39 zemích, v nichž působilo 149 mezinárodních expertů na humanitární problematiku. Pobočky poskytují aktuální analýzy stávajících potřeb i předpovědi budoucích potřeb v dané zemi či regionu, přispívají k vývoji strategií zásahů a rozvoji politiky, poskytují technickou podporu operacím financovaným ECHO, zajišťují dostatečnou kontrolu těchto zásahů a usnadňují koordinaci jednotlivých dárců v terénu. Více se dozvíte zde.

6)      Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj (DEVE)

Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc spadají v rámci EP do působnosti Výboru pro rozvoj (DEVE), v jehož čele stojí britská europoslankyně Linda McAvan. Českou republiku zastupuje jako náhradník Jan Zahradil za ODS. Výbor DEVE je příslušný pro záležitosti týkající se podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie. Další informace o činnosti Výboru naleznete zde.

7)      OSN

Organizace spojených národů je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa – k březnu 2018 má 193 členských států. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Členství v OSN je založeno na principu suverénní rovnosti, státy mají svá zastoupení, tzv. stálé mise, zejména v hlavním sídle OSN v New Yorku, ale také např. v Ženevě nebo ve Vídni. Pro další informace pokračujte na oficiální stránky OSN.    

8)      United Nations Development Programme

Rozvojový program OSN (UNDP) je speciální instituce Organizace spojených národů vytvořená v roce 1966. Odpovídá za řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytování technické pomoci. Pomáhá při průzkumu nerostných zdrojů, při vyhodnocování průmyslového, obchodního a vývozního potenciálu, v transferu technologií, při profesním vzdělávání a při programech ekonomického a sociálního plánování. Více informací naleznete zde.      

9)      Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC OECD)

Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee – DAC) sdružuje nejvyspělejší země světa – dárce rozvojové pomoci a je považován za hlavní mezinárodní fórum pro koordinaci rozvojové spolupráce. Výbor sleduje širší globální souvislosti rozvoje, zajišťuje soudržnost pravidel a přináší strategické a statistické vstupy k tvorbě a implementaci pravidel rozvojové spolupráce a její efektivnosti. Další informace jsou k dispozici zde.

 

10)      Světová banka

Světová banka (WB) je označení pro sdružení dvou specializovaných organizací Organizace spojených národů, které zajišťují finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky na celém světě. Tvoří ji Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), která pomáhá středně bohatým a chudým (ale solventním) zemím v ekonomickém růstu, a Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association – IDA), která se snaží zabezpečit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa, obvykle formou grantů, bezúročných či nízkoúročných půjček. Na oficiální stránky pokračujte zde.

11)      Mezinárodní měnový fond

Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF) je mezinárodní organizace přidružená k OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže. Byl založen v červenci 1944 a má v současnosti 188 členských států (z členů OSN do něj z různých důvodů nepatří jen AndorraKubaLichtenštejnskoMonakoNauru a Severní Korea). Hlavní sídlo MMF se nachází ve Washingtonu D.C. Více o činnosti IMF naleznete zde.

12)      Světová obchodní organizace

Světová obchodní organizace (WTO) (World Trade Organization, WTO) je mezinárodní organizace sídlící v Ženevě. Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu. Primárním úkolem organizace je rovnost v rámci otevřeného trhu. Snaží se členským státům poskytnout mechanismus, pomocí něhož mohou země redukovat obchodní bariéry. Pro více informací pokračujte na oficiální stránky WTO.

   

13)      Mezinárodní společenství efektivní rozvojové spolupráce

Mezinárodní společenství efektivní rozvojové spolupráce je platforma usilující o zlepšení efektivity rozvojové spolupráce mezi jeho členy. Jeho primárním cílem je udržitelné a trvalé zajištění Cílů Udržitelného Rozvoje (SDGs), mezi než patří například vymýcení chudoby a nerovností. Poskytuje praktické nástroje a modely, jejichž pomocí mohou být principy Agendy 2030 naplněny v rámci implementace konkrétních politik. Pro další informace pokračujte zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace