Czech English

FoRS hledá zpracovatele/ku na studii o humanitární pomoci

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci hledá zpracovatele/ku pro studii 20 LET ČESKÉ HUMANITÁRNÍ POMOCI DO ZAHRANIČÍ Podrobné zadání ke zpracování studie (Terms of Reference) naleznete zde. Cílová skupina studie:
 • Studenti VŠ
 • Nevládní neziskové organizace
 • Státní správa – Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká rozvojová agentura, Zastupitelské úřady ČR v zahraničí.
 • Akademická pracoviště, vědecká a výzkumná pracoviště
 • Širší odborná i laická veřejnost
Cíle studie: Zhodnotit výsledky humanitární pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí za uplynulých dvacet let. Poskytnout pohled nevládních neziskových organizací na roli ČR v humanitární pomoci a upozornit na výzvy a doporučení do budoucna. Návrh struktury studie: Úvod Shrnutí + doporučení – tzv. Executive Summary 1. Vývoj české humanitární pomoci – od chaosu k zákonu a ukotvení na MZV • Legislativní, institucionální a strategické zakotvení 2. Podrobný rozbor současného systému poskytování humanitární pomoci ze strany ČR • Priority české HP a mechanismus jejich určování • Vývoj objemu HP a geografického a sektorového rozložení • Role jednotlivých aktérů – MZV, MV, NNO, hasičský záchranný sbor a další • Realizátoři HP (NNO, Red Cross, UN agencies, záchranné sbory atp.) • Je systém české HP v rámci možností flexibilní a transparentní? 3. Česká HP v mezinárodním kontextu • Zapojení české HP v rámci EU – ECHO, COHAFA atd. • Dodržování zásad Evropského koncensu v praxi české HP • České NNO a ECHO – role, přínos, věcný & finanční vývoj pozice českých NNO • Česká HP v kontextu zemí V4, resp. EU12 (srovnání objemu, kvality a míra koordinace s ostatními dárci) • Role a reakce české HP v zásadních zahraničních krizích uplynulých let (tsunami, Haiti, potravinová krize Sahel, sucho Africký roh, jižní Súdán, Sýrie, atd.) • Reakceschopnost české HP na okamžité a pomalu se rozvíjející katastrofy 4. Zhodnocení české HP • Co se povedlo a co se mohlo udělat lépe? • Doporučení, výzvy a tipy do budoucna Závěr Struktura studie může být upravena na základě domluvy mezi zadavatelem a zpracovatelem. Rozsah studie by měl být 40 až 100 normostran. Studie by měla být sepsána nestranně, srozumitelně, čtivě a opřena o ověřená fakta a dobře argumentačně vystavěna. Metodologie Studie vzniká jako „metodický list“ v rámci projektu RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. Mezi hlavní cíle projektu patří vytvoření sítě spolupráce pro výzkum mimoevropských oblastí; propojení a spolupráce předních českých a zahraničních odborníků, vytváření společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe i neakademické sféry. FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci zajišťuje předávání klíčových zkušeností z oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a snaží se o propojování NNO, komerčního sektoru a akademického sektoru a navázání vzájemné spolupráce. Studie bude představena v rámci Humanitárního kongresu, pořádaného dne 11. 10. 2013 v Olomouci. Studie bude vycházet jak ze sekundárních dat, tak z doplňujících osobních interview s vybranými zástupci nevládních neziskových organizací, zástupců státní správy (zejména Ministerstvo zahraničních věcí ČR, příp. zastupitelské úřady ČR v zahraničí) a dalších. Zpráva bude obsahovat grafy, tabulky a jiná grafická zobrazení nezbytná pro podložení argumentace. Postup zpracování zprávy Za FoRS bude zpracování zprávy koordinovat Adéla Stibová – adela.stiborova@fors.cz, tel. 777 273 909. Na základě výběrového řízení bude vybrán/a externí zpracovatel/ka, který/á bude mít na starosti zpracování studie. Zpracovatel/ka sestaví studii do uceleného celku a provede její editaci. Obsah a zpracování budou průběžně konzultovány s pracovní skupinou FoRS – Humanitární pomoc. Finální verze zprávy a jejích doporučení budou předloženy pracovní skupině HP a dále Správní radě FoRS k odsouhlasení. Termín pro přihlášky do výběrového řízení na zpracovatele/ku je 10.6. Výběr zpracovatele/ky studie FoRS 13.6. Zpracování vstupních dat studie a předložení prvních tezí, struktury a rozpracované verze Zpracovatel/ka 8.7. Dokončení studie vč. tisku 7.10. Náplň práce zpracovatele/ky
 •  Analýza dostupných statistických dat a doporučených materiálů a vyhledávání dalších zdrojů dle vlastních znalostí a zkušeností.
 •  Realizace rozhovorů (struktura dotazníku a seznam vybraných institucí a osob bude vzájemně odsouhlasen mezi Sekretariátem FoRS a zpracovatelem/kou studie).
 •  Sepsání studie a její editace, zapracování připomínek ze strany FoRS.
 •  Práce zpracovatele/ky bude finančně ohodnocena. Celková částka na odměnu je 20 000 Kč formou autorského honoráře / smlouvy o dílo.
  Kvalifikační požadavky na zpracovatele/ku studie
 •  Hluboká orientace v české humanitární pomoci, praktické a/nebo akademické zkušenosti výhodou.
 •  Znalost širšího mezinárodního rámce pro humanitárním pomoc, souvislostí a jednotlivých aktérů
 •  Vysoká úroveň psaného projevu, schopnost psát a formulovat jasně a stručně, zkušenost s publikační činností (bude vyžadován seznam publikovaných článků).
 •  Dobré analytické schopnosti a práce se statistickými daty, dobré ovládání programů pro zpracování dat a vytváření grafů a tabulek.
V případě zájmu o zpracování zašlete, prosím, do 10. 6. 2013 odborné CV se seznamem publikací, seznam referencí a krátký průvodní dopis s popisem Vašich zkušeností. Kontakt: jana.milerova@fors.cz.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace