Czech English

Archivní zpráva o GRV v ČR

Na základě studia podkladových materiálů, individuálních pohovorů a setkání s hlavními subjekty byly shromážděny informace o současném stavu globálního vzdělávání v České republice. Tyto informace byly následně kriticky analyzovány. Celý proces probíhal ve spolupráci s českou referenční skupinou, která byla hlavním partnerem při přípravě zprávy. Členy referenční skupiny byli zástupci České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českého fóra pro rozvojovou spolupráci FoRS. Mezioborový hodnotící tým byl složen z expertů z Finska, Irska, Norska a Slovenska, a pracoval za podpory sekretariátu GENE.

Zpráva je koncipována jako komparativní ve vztahu k předešlým hodnotícím zprávám. Kapitola 1 je úvodem ke zprávě a k celému procesu. Kapitola 2 je zaměřena na kontext globálního vzdělávání v České republice. Kapitola 3 rozebírá globální vzdělávání v řadě klíčových sektorů. Kapitola 4 souhrnně popisuje hlavní zjištění a doporučení vyplývající z provedeného hodnocení.

V hodnotící zprávě je oceněna skutečnost, že ačkoli globální vzdělávání je v České republice poměrně novým fenoménem, vznikla zde již relativně silná, výrazná a pokračující tradice. Ta se promítá do aktivní činnosti řady organizací zapojených do globálního vzdělávání a do mnoha chvályhodných iniciativ i dobře koncipovaných projektů v sektoru formálního i neformálního vzdělávání.

Rovněž se zde otevírá prostor pro mnoho nových příležitostí a možností: zapojení globálního vzdělávání do formálního školského sektoru v době radikální reformy vzdělávacího systému;  lepší koordinace i budování kapacit institucí a organizací; rostoucí a dlouhodobé financování; strategičtěji zaměřená práce s neformálním sektorem – to vše bude nezbytné splnit, pokud cesta ke globálnímu vzdělávání, na niž se Česká republika vydala, má být úspěšná.

Nadcházející české předsednictví v Radě EU (2009) je pro Českou republiku příležitostí ujmout se vedoucí role v oblasti globálního vzdělávání.

Hlavním doporučením hodnotící zprávy je, aby došlo k přijetí národní strategie globální výchovy v České republice. Tato národní strategie by zároveň měla zlepšit koordinaci mezi jednotlivými ministerstvy i uvnitř nich, a dále zlepšit jejich spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi, občanskou společností a dalšími sektory. Doporučení, jež vyplynula z hodnotícího procesu, jsou uvedena v Kapitole 4.

Česká referenční skupina pro přípravu hodnotící zprávy rovněž zahrnuje členy neformální pracovní skupiny pro globální rozvojové vzdělávání, koordinované Českou rozvojovou agenturou.

Celé znění zprávy v české jazyce si můžete stáhnout zde (PDF). Zprávu o GRV v České republice v angličtině naleznete zde.  

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace