Czech English

Autor: admin

FoRS a české předsednictví 2022

Česká republika předsedá Radě EU od 1. července 2022 do 1. ledna 2023. Hlavním cílem českého předsednictví je maximální možnou měrou přispět k bezpečnosti a prosperitě EU, což je v kontextu současných globálních výzev velmi komplikované. Jejich řešení se neobejde bez rozvojové spolupráce a humanitární pomoci- FoRS, jakožto platforma sdružující 34 českých neziskových organizací a vědeckých institucí,  hodlá k úspěšnému zvládnutí českého předsednictví přispět následovně:
 • posilovat kapacity organizací občanské společnosti
 • podnikat koordinované kroky ke zvýšení dopadu komunikačních a advokačních aktivit.
 • zajištění kontinuálního a dostatečného financování oficiální rozvojové pomoci
 • Zaměření se na kvalitativní aspekty oficiální rozvojové pomoce a její efektivitu (transparentnost a inkluzivní partnerství); zvýšení kapacity a kvality českého systému implementace bilaterální ODA včetně České rozvojové agentury.·    Důraz na agendu související s klimatem a její propojení s různými aspekty zemědělství, živobytí, výživy a odolnosti komunity.
 • Zvyšení pozorností na globální rozvojové vzdělávání a občanskou výchovu.
 • Usnadnit příznivé prostředí pro CSOs v oblasti rozvojové spolupráce – na národní úrovni, na úrovni EU, v partnerských zemích oficiální rozvojové pomoci a v zemích Východního partnerství, v aspektech lidských práv, demokracie a právního státu.
 • Na základě diskuzí s členskými a partnerskými organizacemi byly stanovené priority rozvojové spolupráce České republiky:·
Na základě stanovených priorit FoRS má na starosti organizaci řádu aktivit:
 1. září, Praha Debata FoRS a VOICE o humanitární agendě EU s rozhodujícími činiteli z DG INTPA, CZ, PL, SK.
 2. října, Brusel/CZ PERMREP Kulatý stůl „Odolnost prostřednictvím účasti“ o posílení příspěvku občanské společnosti k udržitelnému rozvoji v rámci vnější politiky EU. Akce se koná ve spolupráci Ústavu mezinárodních vztahů a FoRS za podpory Stálého zastoupení ČR v Bruselu.
 3. listopadu, Praha Kulatý stůl k Dublinské deklaraci (nové evropské prohlášení o globálním občanském vzdělávání do roku 2050). Na přípravě návrhu se nyní podílí FoRS a Ministerstvo zahraničních věcí. Deklarace bude přijata v listopadu 2022 během českého předsednictví.
9 – 10. listopadu, Praha                    Mezinárodní konference „Odolnost jako úkol: Jak pomoci lidem v nestabilních regionech vyrovnat se s komplexními krizemi“. Konference poskytne příležitost zdůraznit význam rozvojové spolupráce a roli občanské společnosti jako klíčového prvku při posilování odolnosti místních komunit v rozvojových zemích, které tak mohou reagovat na stále nestabilnější situaci.
 1. listopadu, Praha Festival globálního rozvojového vzdělávání. Zahrnuje workshopy, programy pro učitele základních/středních škol/univerzit, panelovou diskusi. Festival je pořádán v rámci Týdne globálního vzdělávání, který koordinuje FoRS a jeho členové po celé republice.
 2. listopadu, Praha Univerzity pro rozvoj. Jednodenní akce zaměřená na výměnu zkušeností, prezentaci a navazování kontaktů mezi akademickými institucemi (univerzitami, think-tanky) působícími v oblasti rozvojové spolupráce a aktéry z nevládních organizací, státních orgánů, obcí a podnikatelského sektoru.
Zároveň FoRS je součástí projektu „Towards an open, fair and sustainable Europe in the World”, během kterého od ledna 2022 do června 2023 budou organizace Coordination Sud (Francie), FoRS (Česká republika), CONCORD Sweden (Švédsko) a celoevropská síť nevládních organizací CONCORD Europe úzce spolupracovat na prosazování koherentních politik rozvojové spolupráce a pozitivních změn v Evropě i mimo ni.

Předsednictví Rady EU – oč běží?

Každý z členských států EU předsedá Radě Evropské unie po dobu 6 měsíců. O tom, která země bude Radě EU předsedat se nehlasuje, ale k předávání předsednictví dochází na rotační bázi. Takový systém zaručuje, že se vystřídají všichni členové EU.

Ptáte se, co vlastně takové předsednictví obnáší? Jde především o určování agendy a priorit Rady EU. Země také řídí její zasedání a zastupuje EU na jednáních s ostatními institucemi EU či vnějšími partnery.

Jde především o určování agendy a priorit Rady EU. Země také řídí zasedání a zastupuje EU na jednáních s ostatními institucemi EU či vnějšími partnery. Velmi důležitým úkolem je zajištění kontinuity programu EU a práce na právních předpisech. V neposlední řadě koordinuje spolupráci mezi členskými státy a v zájmu toho funguje jako spravedlivý a nestranný prostředník.

Takzvané trojice, aneb ve třech se to lépe táhne

Členské státy, které drží předsednictví, spolupracují od roku 2009 v úzkých skupinách, tzv. trojicích. Trojice společně nastavuje dlouhodobé cíle a definuje program, kterým se bude Rada zabývat během 18 měsíců. Na základě tohoto konsenzu připravuje každá země v rámci trojice vlastní a podrobný program. Česká Republika je v triu s Francií a Švédskem a jejich společný program můžete shlédnout zde.

Časová osa předsednictví Rady EU Zdroj: https://www.consilium.europa.eu/cs/council-eu/presidency-council-eu/

Úkoly předsednictví

Od 1. července 2022 do 1. ledna 2023 předsedá Radě EU Česká republika. Jedná se již o druhé předsednictví za dobu jejího členství v EU. Pro Česko to mimochodem znamená povinnosti jako:

 • dohlížení na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů,
 • organizace formálních a neformálních zasedání v Bruselu nebo přesedající zemi,
 • zastupování Rady při jednáních s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem,
 • snaha o dosažení dohody v legislativních otázkách,
 • spolupráce s předsedou Evropské rady a s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a případnou pomoc orgánům v jejích činnostech.

České předsednictví (1. července – 1. ledna 2023)

Během předsednictví je důležité hledat jednotu v rozmanitosti, což zdůrazňuje české logo. To odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“ a reprezentuje 27 členských států formou 27 prvků. Jejich barvy vycházejí z vlajky konkrétní členské země.

Moto českého předsednictví 2022 se zrodilo z řeči Václava Havla (1996), kterou nazval „Evropa jako úkol“. Apeloval v ní na Evropany, aby přijali zodpovědnost za globální, ekologické, sociální a ekonomické problémy s své role se zhostili především formou inspirujícího leadera. V kontextu výzev, kterým čelíme v současnosti, působí jeho slova ještě naléhavějším dojmem.

 „Chceme-li v tomto historickém okamžiku obstát, je naším trojjediným úkolem Evropu nově promyslet, přebudovat a posílit.“ (Oficiální stránky České předsednictví v Radě Evropské unie)

 

Logo českého předsednictví 2022 v Radě EU, zdroj: https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/predsednictvi/logo-a-motto/

Priority Českého předsednictví (více se dozvíte na jeho oficiálních stránkách):

 1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
 2. Energetická bezpečnost
 3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
 4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
 5. Odolnost demokratických institucí

Reakci nevládních neziskových organizací na výše uvedené priority včetně konkrétních aspektů, které organizace a platformy považují za klíčové, najdete zde.

 

Vláda ČR – Příspěvek NNO k předsednictví ČR v Radě EU

Úřad vlády ČR zveřejnil dokument Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU 2022″. Materiál shrnuje hlavní témata zasedání výboru pro EU a neziskových organizací. Pod jednotlivými zveřejněnými vládními prioritami jsou představeny konkrétní aspekty, které uvedené sítě a organizace považují v rámci vládní priority za klíčové. Dokument je dostupný zde.

Centrum Veronica Hostětín – Hostětínská klimatická akademie

V půlroční klimatické akademii si společně od srpna do února povíme, jak udělat vše potřebné pro to, aby klimatické aktivity ve vaší obci či regionu byly úspěšné a aby se vaše obec/region mohly posunout o kousek víc k uhlíkové neutralitě. Akademii zahájíme setkáním od 19. do 24. srpna v inspirativním prostředí Hostětína. Přihlásit se můžete do 8. srpna prostřednictvím tohoto formuláře. Více informací zde nebo na emailu petra.novakova@veronica.cz.

Univerzita Karlova – Summer school on migration and development 2022

Přihlaste se na Summer school on migration and development 2022 pořádanou Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje UK, která proběhne 14. – 20. srpna v Praze. Zbývá ještě několik volných míst. Na programu jsou přednášky na téma migrace a rozvoje s přihlédnutím k cílům SDGs. Více informací zde nebo na emailu migrationpolicyexpert@email.cz.

Předsednictví Rady EU – proč, jak, kdy?

      Každý členský stát EU na rotační bázi dostává předsednictví v Radě Evropské unie na dobu 6 měsíců. Za tuto dobu vybraný stát určuje agendu a priority Rady EU, řídí zasedání a zastupuje Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Důležitým úkolem pro stát je zajištění na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a současně kontinuitu programu EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. Od července roku 2022 do 1. ledna 2023 podle pořadí Česká republika má předsednictví v Radě EU, což znamená, že její hlavními úkoly budou plánování a řízení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů; a taky zastupování Rady ve vztahu k jiným orgánům EU. Pro Česko to znamená povinnosti jako
 • dohlížení na řádný průběh jednání a správné uplatňování jednacího řádu Rady a jejích pracovních postupů,
 • organizace formálních a neformálních zasedání,
 • spolupráce s předsedou Evropské rady a s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a případnou pomoc orgánům v jejích činnostech a jiné.
Mezi priority předsednictví České republiky 2022 patří 5 základních bodů:
 1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
 2. Energetická bezpečnost
 3. Posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
 4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
 5. Odolnost demokratických institucí
Během předsednictví je taky důležité hledat jednotu v rozmanitosti, což zdůrazňuje české logo a moto. České logo reprezentuje 27 členských států, každý z kterých má podobu střelek kompasu v barvách nacionálních vlajek. Moto českého předsednictví 2022 je citace Václava Havla „…úkolem dnešní Evropy je znovu objevit své svědomí a smysl pro odpovědnost v nejhlubším slova smyslu, nejen s ohledem na vlastní politickou architekturu, ale také s ohledem na svět jako celek“. Moto zdůrazňuje obecné cíle českého předsednictví jako v nejvyšší možné míře přispět k vytváření podmínek pro bezpečnost a prosperitu EU v kontextu evropských hodnot svobody, sociální spravedlnosti, demokracie a právního státu a odpovědnosti za životní prostředí.

Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU

Dne 31. května 2022 proběhlo jednání Výboru pro EU na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace o politických prioritách předsednictví ČR v Radě EU.  K této příležitosti byl vydán dokument Příspěvek nevládních neziskových organizací k přípravě a realizaci programu předsednictví ČR v Radě EU, který reaguje na vládní priority českého předsednictví. U jednotlivých priorit jsou uvedena konkrétní témata, která uvedené organizace považují za klíčová, včetně kontaktů na relevantní osoby, které s přípravou a realizací Předsednictví ČR mohou vzhledem ke své expertize pomoci. FoRS je aktivně zapojen do aktivit k Posilování odolnosti obyvatel zejména v sousedství EU prostřednictvím humanitární a rozvojové pomoci a podpory lidských práv a dobrého vládnutí.  Co to znamená si můžete přečíst níže, celý dokument je ke shlédnutí ZDE.

MZV ČR – Prezentace priorit CZ PRES ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu

Dne 12. července politický náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák představil ve Výboru pro rozvoj (DEVE) Evropského parlamentu priority českého předsednictví v rozvojové a humanitární oblasti. Záznam z jednání, které se týkalo pomoci Ukrajině, potravinové krize ve světě i klimatické bezpečnosti, je možné shlédnout na webu Evropského parlamentu zde.

Nová dlouhodobá studie studie ukázala, že fairtradová družstva jsou výkonnější a pěstitelé ekonomicky odolnější

Nová dlouhodobá studie studie ukázala, že fairtradová družstva jsou výkonnější a pěstitelé ekonomicky odolnější v porovnání s pěstiteli bez certifikace. Podle nové zprávy má Fairtrade pro pěstitele větší pozitivní přínos než jen zvýšení příjmů. Fairtradová družstva jsou stabilnější a mají lepší řízení, využívají transparentnost a demokratické rozhodování mezi svými členy. Studie je dostupná zde.

Kontakt

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1

+420 222 522 480
info@fors.cz

IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (nejsme plátci DPH)

Bankovní spojení
číslo účtu: 181618095/0300
ČSOB; Anglická 20, 120 00 Praha 2

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. 

Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.


© České fórum pro rozvojovou spolupráci 2022 | administrace